Back to News

Join the PRINCIPLE trial and help the fight against COVID-19 Posted on 23 Sep 2020

Help the fight against COVID-19

Has your doctor or nurse said you are likely to have a COVID-19 infection? Or do you have these symptoms?

 • Continuous new or worsening cough
 • High temperature

And have had them for fewer than 15 days?

Are you aged 65 and above?

Or aged 50 to 64 with any of these illnesses?

 • High blood pressure and/ or heart disease
 • Diabetes not treated with insulin
 • Asthma or lung disease
 • Stroke or neurological problems
 • Weakened immune system due to serious illness or medication (e.g. chemotherapy).
 • Liver disease

Then you could be eligible to join the PRINCIPLE trial and help the fight against COVID-19.

The PRINCIPLE trial aims to find treatments that reduce hospital Admission and improve symptoms for people with COVID-19.

To find out more, please visit: www.principletrial.org
Tel: 0800 138 0880
email: principle@phc.ox.ac.uk

Helpu yn y frwydr yn erbyn COVID-19

Ydy’ch meddyg neu’ch nyrs wedi dweud ei bod hi’n debygol bod gennych chi haint COVID-19, neu ydych chi’n dioddef o unrhyw rai o’r symptomau hyn?

 • Peswch newydd parhaus neu beswch sy’n gwaethygu
 • Gwres uchel

Ac wedi bod â nhw am lai na 15 diwrnod?

NEU ydych chi wedi cael prawf positif ar gyfer haint SARS-CoV-2 a gymerwyd llai na15 diwrnod yn ôl, AC yn teimlo’n sâl â symptomau COVID-19?

Ydych chi’n 65 oed neu’n hŷn?

Neu’n 50 i 64 oed gydag unrhyw rai o’r clefydau hyn?

 • Pwysedd gwaed uchel a / neu glefyd y galon
 • Asthma neu glefyd yr ysgyfaint
 • System imiwnedd wan oherwydd clefyd difrifol neu feddyginiaeth (e.e. cemotherapi)
 • Diabetes nad yw’n cael ei drin ag inswlin
 • Strôc neu broblemau niwrolegol
 • Clefyd yr afu

Yna fe allech chi fod yn gymwys i ymuno â threial PRINCIPLE i helpu i ddod o hyd i driniaethau ar gyfer COVID-19.

Nod treial PRINCIPLE yw dod o hyd i driniaethau i gwtogi ar nifer y bobl sy’n gorfod mynd i mewn i’r ysbyty a gwella symptomau ar gyfer pobl â COVID-19.

I gael gwybod mwy, ewch i: https://secure.phc.ox.ac.uk/wales
Ffôn: 0800 138 0880
e-bost: principle@phc.ox.ac.uk

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!