Show Side Menu
To view, print or save our practice booklet, click here
i weld, argraffu neu achub ein llyfryn ymarfer cliciwch yma
Signs & Symptoms of Cancer
My Health Online
Cervical Screening
Choose Well (PDF, 124KB)

Access Standards

The standards are:

 • People receive a prompt response to their contact with a GP practice via telephone.
 • Practices have the appropriate telepho-ny systems in place to support the needs of people avoiding the need to call back multiple times and will check that they are handling calls in this way.
 • People receive bilingual information on local and emergency services when contacting a practice.
 • People are able to access information on how to get help and advice.
 • People receive the right care at the right time in a joined up way which is based on their needs.
 • People can use a range of options to contact their GP practice.
 • People are able to email a practice to request a non-urgent consultation or a call back.
 • Practices understand the needs of people within their practice and use this in-formation to anticipate the demand on its services.

Dyma'r Safonau:

 • Mae unigolion yn derbyn ymateb prydlon pan fyddant wedi cysylltu â phractis meddyg teulu dros y ffôn.
 • Mae gan bractisau y systemau ffôn priodol ar waith i gefnogi anghenion unigolion sy'n golygu nad oes angen ffonio nôl sawl gwaith a byddant yn sicrhau eu bod yn ymateb i alwadau fel hyn.
 • Mae unigolion yn cael gwybodaeth ddwyieithog am wasanaethau lleol a brys pan fyddant yn cysylltu â phractis.
 • Mae unigolion yn gallu cael gwybodaeth am sut i gael help a chyngor.
 • Mae unigolion yn cael y gofal cywir ar yr amser priodol mewn ffordd gyd gysylltiedig ar sail eu hanghenion.
 • Mae unigolion yn gallu elwa ar amrywiol opsiynau i gysylltu â'u practis meddyg teulu.
 • Mae unigolion yn gallu anfon e-bost at bractis yn gofyn am ymgynghoriad nad yw'n frys neu'n gofyn iddynt eu ffonio nôl.
 • Mae practisau'n deall anghenion unigolion yn eu practis ac yn defnyddio'r wybodaeth hon i ragweld y galw fydd am eu gwasanaethau.
Local Services, Let